ประกาศรายชื่อนิสิต มจร ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา “พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ, ดร. และพระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร, ดร.”

0
9214

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษา “พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ, ดร. และพระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร, ดร.” ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐­๘.๓๐ น. ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มจร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อนิสิตรับทุนฯ ปริญญาตรี

นิสิตระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่วนกลาง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ,ดร. และพระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร,ดร.” ให้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ C อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

นิสิตระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่วนภูมิภาค ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ,ดร. และพระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร,ดร.”  ให้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ ในวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรมซูม Meeting ID : ๖๔๘๒๑๘๓๖๗๘

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here