งานประสานงานระหว่างประเทศ

๒.  งานประสานงานระหว่างประเทศ รับผิดชอบงานด้านการประสานงานระหว่างประเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

– งานประสานกิจการสถาบันสมทบ

– งานสารนิเทศสถาบันสมทบ

– งานประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านศาสนา (MOU)

– งานประสานรวมกลุ่มทางวิชาการของผู้นำศาสนา (Consortium)

– งานเลขานุการกลุ่มทางวิชาการผู้นำศาสนา

– งานการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา

– งานสารสนเทศด้านศาสนสัมพันธ์

– งานบริการวีซ่านิสิตต่างประเทศ อาจารย์ชาวต่างประเทศและบุคลากรในโครงการความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรหรือระหว่างประเทศ

– งานศาสนสัมพันธ์

– งานแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร และนิสิตกับต่างประเทศ

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย