ประวัติ

          กองวิเทศสัมพันธ์ เดิมมีภารกิจงานอยู่ในสำนักงานเลขานุการฝ่ายกิจการต่างประเทศ อันเป็นชื่อเดิมซึ่งอยู่ในส่วนงานบริหารทั่วไปสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นผู้กำกับดูแลด้านนโยบาย มีการแบ่งหน่วยงานเป็นฝ่ายกิจการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๐ หลังจากมหาวิทยาลัย ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีกฎหมายรองรับให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับของรัฐบาล จึงได้มีการตั้งชื่อใหม่ว่า “กองวิเทศสัมพันธ์(International Relations Division)” สังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดีและอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ซึ่งแบ่งส่วนงานเป็น ๒ ฝ่าย คือ
๑. ฝ่ายพิธีการและสารนิเทศ (Protocol and Information Section)
๒. ฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ (International Coordination Section)

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสนองงานด้านการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศและชาวต่างประเทศ
๒.เพื่อบริการด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อในต่างประเทศแก่ผู้สนใจทั่วไป
๓.เพื่อจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติทั้งในและนอกประเทศ
๔.เพื่อสนับสนุนชาวต่างชาติให้เข้ามาศึกษาวิปัสสนากรรมฐานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
๕.เพื่อเป็นเครือข่ายโยงใยกับพระธรรมทูตที่ส่งออกไปประกาศพุทธศาสนายังต่างประเทศ

ภารกิจ และหน้าที่
๑.การประสานงานและต้อนรับชาวต่างประเทศ
๒.จัดทำหนังสือรับรองคำร้องขอต่อวีซ่าให้กับนิสิตชาวต่างประเทศ
๓.เป็นแหล่งรวบรวมและจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในด้านต่างประเทศ
๔.สนับสนุนงานเผยแผ่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศ
๕.ให้การปฏิสันถารแก่ชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยียนหรือมาหาข้อมูลต่าง ๆ
๖.เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้ข้อแนะนำแก่นักศึกษาและพระธรรมทูตในต่างประเทศ
๗.เป็นหน่วยประสานงานแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ นิสิต กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
๘.ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

โครงการดำเนินการตามงบประมาณประจำปี
๑.โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๒.โครงการจัดพิมพ์คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ
๓.โครงการนิเทศนิสิตใหม่ชาวต่างประเทศ (ส่วนกลาง)
๔.โครงการนิเทศนิสิตใหม่ชาวต่างประเทศ (ส่วนภูมิภาค)
๕.โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (ต่างประเทศ)
๖.โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
๗.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๘.โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์นานาชาติ
๙.โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน
๑๐.โครงการแปลตำราวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

โครงการดำเนินการตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑

 • โครงการ ส่งเสริมชมรมนิสิต่างประเทศ

 • โครงการ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตต่างประเทศ

 • โครงการ จัดทำแผนยุทธศาตร์งานกิจการต่างประเทศ

 • โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรในส่วนงาน

 • งานกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

 • โครงการ ศูนย์พุทธวิปัสสนานานาชาติ (IBMC)

 • โครงการ พิมพ์วารสารวิปัสสนานานาชาติ

 • โครงการ จัดทำคู่มือนิสิตต่างประเทศ

 • โครงการ จัดนิทรรศการนิสิตต่างประเทศ

 • โครงการ สัมมนาเถรวาท-มหายาน

 • โครงการ ศึกษาดูงานศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนาในต่างประเทศ

 • โครงการ ประชุมผู้นำศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

 • โครงการ ประชุมผู้นำศาสนาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโลก

 • โครงการ ประชุมผู้นำศาสนากรณีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

 • โครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

 • โครงการ อำนวยการร่วมในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

 • โครงการวิจัยประยุกต์

ลำดับผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พ.ศ.๒๕๓๒ พระสิริสุทัศน์ธรรมาภรณ์ (สุพจน์ วิจิตฺโต)
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ (แทนพระราชกิตติเวที)
พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๔ พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินวํโส)
พ.ศ.๒๕๓๕ พระครูศรีธรรมปฏิภาณ (สมภพ ปุญฺญาคโม)
พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๘ พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต)
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ)
พ.ศ.๒๕๕๓–๒๕๖๕ พระโสภณวชิราภรณ์

พ.ศ.๒๕๖๕–ปัจจุบัน พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผศ.,ดร

ลำดับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๕ พระครูโพธิธรรมวิเทศ (ยรรยง ฐานวโร)
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๙ พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต
พ.ศ.๒๕๕๓–๒๕๕๘ ดร.สุรายุทธ อุดม
พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑ พระมหาชะเอม สุวีโร ผศ.

พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร.

ลำดับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๘ พระมหาทวี อิสฺสรญาโณ (อภิพัธน์ วิศิษฎิ์ใจงาม) (ลาสิกขา)
พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๑ พระครูโพธิธรรมวิเทศ (ยรรยง ฐานวโร)

ลำดับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๘ พระมหาทวี อิสฺสรญาโณ (อภิพัธน์ วิศิษฎิ์ใจงาม) (ลาสิกขา)
พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๑ พระครูโพธิธรรมวิเทศ (ยรรยง ฐานวโร)
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๕๖ พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ วชิรญาโณ)
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ พระมหาสาธิต สาธิโต
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓ พระแสงเฮือง นรินฺโท ดร.

พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบัน พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

    

     ปรัชญา (Philosophy)

          จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา       Offering Buddhist education

          บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่       integrating Buddhism with modern science

          พัฒนาจิตใจและสังคม               and applying to social and mental development  

 

     ปณิธาน (Resolution)

          มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สนับสนุนงานพิธีการสารนิเทศและงานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

          กองวิเทศสัมพันธ์ เป็นส่วนงานสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการยกระดับความสามารถของการทำงานระดับนานาชาติ ประสานงานสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ

    พันธกิจ (Missions)

          ๑. ส่งเสริมงานพิธีการและสารนิเทศของส่วนงานตามแผนงาน นโยบาย และวัตถุประสงค์ของหมาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านศาสนา (MOU)

          ๓. ให้บริการวีซ่าแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรชาวต่างประเทศที่มาศึกษาและทำงานในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมกิจกรรมนานาชาติและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

          ๔. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย และประสานงานร่วมกับองค์กรด้านศาสนา และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ

     ค่านิยม (Core Values)

    ดูแลเอาใจใส่ บริการด้วยไมตรีจิต Care and service with loving-kindness

ที่ตั้งส่วนงาน : ห้อง D300 อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซน D
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๖๔, ๘๐๖๕, ๘๔๒๖, ๘๔๒๗, ๘๔๒๘, ๘๔๒๙
๐-๓๕๒๔-๘๐๖๔, ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕
โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕
e-mail : witessamphan@hotmail.com,witessamphan@yahool.com,irdmcu@hotmail.com