งานพิธีการและสารสนเทศ

. กลุ่มงานพิธีการและสารนิเทศ  รับผิดชอบงานด้านพิธีการและงานสารนิเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย (คุณสมบัติ ภาษาต้องดี พิธีการต้องแม่น) (ข้อมูลด้านต่างประเทศ ภาษา วัฒนธรรม) ประกอบด้วย

– งานพิธีการ ได้แก่ งานร่างสารโต้ตอบ ด้านกิจการต่างประเทศและกิจการนานาชาติ

– งานสารนิเทศ ได้แก่ งานแปลเอกสาร (งานเอกสาร ที่เป็นทางการด้านต่างประเทศ สารแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ ในนามของมหาวิทยาลัย) วิเคราะห์สถานการณ์ด้านกิจการนานาชาติ

– งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงาน งานบริหารทั่วไป ของกองวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

– งานสารบรรณ

– งานแผนและงบประมาณ

– งานการเงินและพัสดุ

– งานทรัพยากรบุคคล

– งานเลขานุการและงานประชุม