อธิการบดี เมตตาให้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำเจ้าอาวาสวัดไคหยวน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าสักการะและหารือเรื่องการลงนาม MoU

0
375

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาให้โอกาส พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำ พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง (Venerable Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไคหยวน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ( Kaiyuan Monastery, Fuzhoa- Fujian, The People’ Republic of China) อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน เข้าถวายสักการะ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและหารือเรื่อง การประชุมสัมมนานานาชาติ เถรวาท-มหายาน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU และเรื่อง การร่วมเป็นเกียรติในพิธีสมโภช ๔๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน ในวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

โอกาสนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้เมตตาบัญชาให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ดำเนินการทำงานวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันกับวัดไคหยวนและมหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยนต่อไป พร้อมกันนี้ พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง ได้อาราธนาองค์อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในมงคลพิธีสมโภช ๔๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ฝูเจี้ยน ในวันที่ ๖-๑๑ พฤศจิกายน ศกนี้

พระเดชพระคุณองค์อธิการบดี เมตตากล่าวอนุโมทนาขอบคุณพระธรรมาจารย์เปิ่นซิงและคณะ ที่เมตตาเดินทางมาเยี่ยม มจร และ พระธรรมาจารย์เปิ่นซิง ได้กล่าวขอบคุณองค์อธิการบดีที่เมตตาให้โอกาสได้ถวายสักการะและหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในนามองค์อธิการบดีได้ปฏิสันถารและสนทนาหารือเพื่อเตรียมทำงานร่วมกันต่อไป ฯ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here