รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน

0
55

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พระนครศรีอยุธยา

การนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้สรุปผลงานในรอบ ๑ ปี ของวิทยาลัยพระธรรมทูต ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ -๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖๖ ดังนี้ (๑) เรื่อง การจัดทำหลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต หลักสูตรวุฒิบัตรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และหลักสูตรวุฒิบัตรธรรมทูตคฤหัสถ์ในต่างประเทศ สำเร็จเรียบร้อย (๒) เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนและการอบรม หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรวุฒิบัตร ของวิทยาลัยพระธรรมทูต สำเร็จเรียบร้อย (๓) เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูตสำเร็จเรียบร้อย (๔) การจัดทำวารสารพระธรรมทูตสำเร็จ (๕) เรื่อง การตั้งกรรมการประจำวิทยาลัยพระธรรมทูตสำเร็จ (๖) เรื่อง การตั้งกองทุนพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูตสำเร็จ (๗) เรื่อง การตั้งกรรมการประจำกองทุนวิทยาลัยพระธรรมทูต (๘) เรื่อง การดำเนินงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ (๙) เรื่อง การดำเนินงานอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ในต่างประเทศ รุ่นที่ ๒ (๑๐) เรื่อง การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ ในมงคลดิถี ๑ ทศวรรษวิทยาลัยพระธรรมทูต (๑๑) เรื่อง การสร้างบุญญานุสรณ์วิทยาลัยพระธรรมทูต โดยการบูรณะกุฏิกรรมฐาน ๑๓ หลัง ณ มจร อาศรม ๑๕๐,๐๐๐ การปลูกต้นไทรเกาหลี ณ มจร พระนครศรีอยุธยา ๒๖๐,๐๐๐ บาท การเป็นเจ้าภาพธงไตรรงค์ ธงธรรมจักร และธงสัญลักษณ์ มจร ๕๐,๐๐๐ บาท การเป็นเจ้าภาพภัตตาหารแก่นิสิต มจร ๑๐๐,๐๐๐ บาท และการเป็นเจ้าภาพค่าน้ำค่าไฟ มจร ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ต่อมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้สรุปผลงานของกองวิเทศสัมพันธ์ ในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา ดังนี้ (๑) เรื่อง การจัดหาทุนการศึกษาแก่นิสิต มจร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๒) เรื่อง การจัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานนานาชาติ (๓) เรื่อง การจัดทำคู่มือนิสิตนานาชาติ (๔) เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU กับวัดจงไถซาน (๕) เรื่อง การกระชับสัมพันธไมตรีทางพระพุทธศาสนากับคณะสงฆ์และรัฐบาลศรีลังกา (๖) เรื่อง การกระชับสัมพันธไมตรีทางพระพุทธศาสนากับคณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์ (๗) เรื่อง การกระขับสัมพันธไมตรีด้านพระพุทธศาสนากับคณะสงฆ์สาธารณรัฐประชาชนจีน (๘) เรื่อง การจัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานของวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ เกาหลีใต้ (๙) เรื่อง การกระชับสัมพันธไมตรีกับสมาคมพุทธศาสนาแห่งอินโดนีเซีย (๑๐) เรื่อง การส่งพระพุทธรูปไปประดิษฐานที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกต ประเทศฮังการี เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีด้านพระพุทธศาสนา (๑๑) เรื่อง การน่วมดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here