รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าประชุมคณะกรรมการพันธกิจสากล ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

0
43

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าประชุมคณะกรรมการพันธกิจสากล ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting พระมหาโกศล ธีรปญโญ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมในการนี้ด้วย ฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here