แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก
รายงานโครงการต่าง ๆ
1

กำลังปรับปรุงโครงการใหม่

ทำเนียบนักเรียนที่ไปเรียนที่อินเดีย
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๑
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๒
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๓
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๔
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๕
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๖
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๗
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๘
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๙
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๑๐
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๑๑
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๑๒
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๑๓
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๑๔
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๑๕
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๑๖ ปี 2552 งดดำเนินการ
โครงการฯ นักเรียนไปอินเดีย รุ่นที่ ๑๗ ถ้ามี กำลังจะดำเนินการเร็ว ๆ นี้
สายการบิน ไปอินเดีย
สายการบินไทย
แอร์ อินเดีย
Indian Airlines
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน บางกอกแอร์เวร์
สายการบิน ภูเก็ตแอร์
ทำเนียบพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่๓
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๔
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๕
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๖
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๗
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๘
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๐
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๑
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๒
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๓
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๔
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๕
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๖ กำลังจะดำเนินการ เร็ว ๆ นี้
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๗