บุคลากร

ผู้กำกับดูแลการบริหารส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร อธิการบดี
 .  .
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

ป.ธ.๙ศษ.บ.พธ.ม., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง

รองเจ้าคณะภาค ๕

 

ผู้บริหาร
ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 หมายเลข  0221009
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.พ.ศ. ๒๕๔๐ พธ.บ. (บาลี-สันสกฤต) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๔ ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. ๒๕๔๔ ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๕๑ M.Phil. (Buddhist Studies) University of Delhi, INDIA

พ.ศ. ๒๕๕๕ Ph.D. (Buddhist Studies) University of Jammu, INDIA

ผู้ช่าวยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร

วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร เเขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

 

ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
   ผศ.ดร.บุญมี พรรษา

๒๕๔๗ B.A พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มจร

๒๕๔๙ M.A. (Linguistics) Banaras Hindu University, India

๒๕๕๖ Ph.D. (Linguistics), Culcatta University, India

ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
 หมายเลข  0072008
  พระมหาโกศล ธีรปญฺโญน.ธ.เอก ป.ธ.4

-ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พธ.บ)​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (ร.บ.)​ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาโท คณะวิทยาลัยการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กศ.ม)​ มหาวิทยาลัยพะเยา

 08-2326-4342
 วัดมหรรณพาราม แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม.

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
หมายเลข 0072014
พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

1.น.ธ.เอก

2.อนุปริญญา ภาษาอังกฤษ Aquinas College of Higher Studies, Colombo, Sri Lanka

3.ปริญญาตรี คณะพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร (B.A Buddhist Philosophy) Buddhist & Pali University, Colombo, Sri Lanka,มหาวิทยาลัยพุทธและบาลี โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

4.ปริญญาโท คณะพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร (M.A. Buddhist Studies) University of Kelaniya, Colombo, Sri Lanka, โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

5.ปริญญาโท คณะพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร (M.A. Buddhist Studies) Buddhist & Pali University, Colombo, Sri Lanka มหาวิทยาลัยพุทธและบาลีโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

09-1486-9697
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.
 ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
 หมายเลข  0072012
  พระมหาสุ​เทพ​ สุวฑ​ฺ​ฒโน​ (เหลาทอง)​,ดร.

ประกาศนียบัตร นักธรรมชั้นเอก (น.ธ. เอก) พ.ศ. ๒๕๓๒

–  ประกาศนียบัตร วิชาชีพครู (ป.วค.) พ.ศ. ๒๕๔๓

–  ประกาศนียบัตร เปรียญธรรม ๗ ประโยค (ป.ธ. ๗) พ.ศ. ๒๕๓๘

– ปริญญาตรี พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑

– ปริญญา​โท M.A.​ (Buddhist​ Studies)​มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

วิทยานิพนธ์ การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกัลยาณมิตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ปริญญา​เอก​ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต​ (พธ.ด.) Ph.D.​ (Buddhist​ ​Studies)​

ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก มจร เรื่อง กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

STRATEGIES FOR BUDDHISM PROPAGATION OF OVERSEAS DHAMMADUTA BHIKKHUS 

บทความวิชาการ:

01. เรื่องการพัฒนาพระธรรมทูตไทยเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

02. เรื่องกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

03.มิติใหม่การศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ของพระสงฆ์ไทย:ศึกษากรณีพระธรรมทูตสายต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

04.พระธรรมทูตที่ชาวโลกต้องการในยุคปัจจุบัน

09-5117-2517
  วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
 

 

 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
 หมายเลข  00720
พระครูใบฎีกาธนพล วรสีหพโล

น.ธ.เอก

 

 

0626145495
วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร เเขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  
หมายเลข 0072001
พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ น.ธ.เอก ป.ธ.4

-ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ)​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา (พธ.ม)​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 09-2690-9757
วัดเซิงหวาย ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง

 

  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
หมายเลข  0072004
  นายสาคร ธระที

น.ธ.เอก, ป.ธ 5 ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา

-ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

 

 

 

08-7067-9658
269/317 หมู่บ้านทิพย์สุวรรณ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 

 ตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์
 หมายเลข   0072010
   นายสรวรรษ ปรักกโมดม

ปริญญาตรีศัลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

  08-1344-8851
  2/42 ม.9 แขวงบางแค เขตบางแค กทม

 

 ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
 หมายเลข  0072003
  นายศิโรดม วชิรวราภรณ์

ธรรมศึกษาเอก

ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการบริหารรัฐกิจ (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศาสตร์  (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

06-3191-3090
  บ้านไอยรา 95/38 หมู่ 5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

 

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
หมายเลข 0072017
นายธานินท์ เมียส

-น.ธ. โท

-ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

095-738-2059
ที่อยู่  79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

 

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
หมายเลข 0072006
นายลิขิต บุญละคร

-ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.)​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

 

-ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.)​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

0879148198
กองวิเทศสัมพันธ์ D300 อาคารเรียนรวม 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170