ติดต่อ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 

ห้อง D300 อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซน D
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๖๔, ๘๐๖๕, ๘๔๒๖, ๘๔๒๗,
๘๔๒๘, ๘๔๒๙
๐-๓๕๒๔-๘๐๖๔, ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕
โทรสาร   ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ อยู่ที่ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๘
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๒๐, ๐-๓๕๒๔-๘๐๒๑
โทรภายใน ๘๐๒๔, ๘๐๒๑

E-mail:  witessamphan@hotmail.com ,  witessamphan@yahool.com