ศิษย์ ของพระธรรมาจารย์ ดร.ฝ่าจ้าว นำส่งทุนอุปถัมภ์ มจร 1 ล้านบาท

0
793

เมื่อ 4 ส.ค. 2563 เวลา 14.00 น. นายเดชา เดชนที ศิษย์ ของพระธรรมาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ ดร. (ฝ่า จ้าว) (Ven. Shi Fa Zhao) จากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ เข้าพบ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ได้นำส่งทุนอุปถัมภ์ มจร ต่ออธิการบดี ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จำนวน 1,000,000 บาท

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้ พระแสงเฮือง นรินฺโท,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถวายทุนอุปถัมภ์ครั้งนี้

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต,

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here